SODEZZ


Facebook OUSHI Univerzita Palackého Cyrilometodějská teologická fakulta


Aktuality

Věda v pohybu: Letní škola kvalitativních a kvantitativních meto...

7.-11.4.2014 bychom Vás rádi pozvali na pokračování letní školy kvalitativních a kvantitativních metod, j...detail.

Přednáška Doc. PhDr. Jiřího Růžičky, Ph.D.

Dovolujeme si Vás pozvat na odbornou přednášku Doc. PhDr. Jiřího Růžičky, Ph.D. a to 13. 5. 2014 v 1...detail.

zobrazit všechny aktuality »


O projektu

! webový portál SODEZZ se po ukončení projektu k 31. 8. 2014 transformoval do www.oushi.upol.cz !

Sociální determinanty zdraví u sociálně a zdravotně znevýhodněných a jiných skupin populace, CZ. 1.07/2.3.00/20.0063

 

Cílem projektu je vytvoření nového vědeckého týmu pod vedením dvou zahraničních expertů (doc. J.P. van Dijk, University of Groningen, Holandsko, doc. A. Madarasová Gecková, Univerzita PJ Šafárika v Košiciach, Slovensko), kteří v minulosti vybudovali expertní tým na Univerzitě PJ Šafárika v Košiciach. Dále je to vytvoření podpůrné personální a materiálně technické infrastruktury týmu, zvyšování odborné kapacity týmu (další vzdělávání pracovníků VaV v oblasti řízení VaV, popularizace a komunikace, šíření výsledků vědy a výzkumu do praxe), zapojení do mezinárodních sítí a projektů a realizace organizované výměny informací a zkušeností mezi výzkumnými institucemi.

Zvláštní pozornost bude věnována aktivnímu vyhledávání, podporování a formování mladých výzkumných pracovníků, jejich uvádění do vědecké práce, teorie, metodologie, provádění výzkumu a prezentace výsledků. Tímto způsobem dojde k významnému zlepšení podmínek pro VaV, zkvalitnění personálního zabezpečení a odborné přípravy studentů pregraduálního i postgraduálního studia. Cílem projektu je koncentrovat a zkvalitnit výzkumný potenciál cílové skupiny a nasměrovat jej na oblast výzkumu sociálních determinantů zdraví u sociálně a zdravotně znevýhodněných skupin populace a na jeho psychologické, sociální a společenské aspekty. Zvláštní pozornost je věnována vybraným věkovým skupinám (děti a mládež, geronti), společenským skupinám (socio-ekonomické nerovnosti ve zdraví) a vybraným diagnostickým skupinám (chronická onemocnění, zdravotně postižení). U uvedených skupin jsou zkoumány možnosti ovlivnění a determinanty v oblasti zdraví, rizikového chování a reintegrace. Výzkumná práce s vybranými skupinami umožňuje také formulování širší definice zdraví.

Cílová skupina

Cílovou skupinou projektu jsou akademičtí pracovníci filozofických, pedagogických a teologických fakult. Jedná se o odborníky v oblasti psychologie a psychoterapie se zaměřením na sociálně a zdravotně znevýhodněné skupiny populace (vybrané věkové skupiny - děti, mládež, geronti; vybrané diagnostické skupiny - nemocní, paliativní a umírající lidé, duševně nemocní, chronicky nemocní, lidé se závislostmi), dále potom o akademické pracovníky - odborníky z oblasti speciální pedagogiky, kteří se zaměřují na práci se zdravotně znevýhodněnými konkrétně sluchově postiženými. Z oblasti teologie se jedná o odborníky, kteří se zabývají etikou a antropologií v uvedených aspektech.

Dále jsou cílovou skupinou projektu studenti pregraduálního a postgraduálního studia filozofických, pedagogických a teologických fakult se zájmem o další vzdělávání, rozšiřování doposud získaných znalostí a směřování svého profesního růstu a také směřování vybraných studentů do oblasti vědecko výzkumné činnosti.

Cílovou skupinou projektu jsou také pracovníci výzkumných a vývojových institucí, kteří se v průběhu realizace projektu zapojí do realizovaných klíčových aktivit.