SODEZZ


Facebook OUSHI Univerzita Palackého Cyrilometodějská teologická fakulta


Realizační tým

Na projektu se podílejí tito lidé:

doc. Ing. Mgr. Mgr. Peter Tavel, Ph.D. (řešitel projektu)

petertavel@seznam.cz

Peter TavelPeter Tavel vystudoval Stavební fakultu VŠT v Košicích, psychologii a teologii na UP v Olomouci, kde se též habilitoval v oboru klinická psychologie. Absolvoval psychoterapeutické vzdělání. Přednáší na UP v Olomouci a na PVŠPS v Praze, kde je prorektorem. Žije v Rakousku, kde se věnuje paliativním pacientům a je supervizorem mobilního hospice. Je též výzkumníkem v centru excelentnosti KISH na UPJŠ v Košicích a výzkumníkem na Univerzitě v Groningenu v Holandsku. Byl oceněn cenou Literárního fondu SAV, třemi čestnými uznáními rektora UP za vědecké monografie a cenou konferenci EHPS v Bath v Anglii.

doc. Andrea Madarasová Gecková, Ph.D. (lektor expert)

geckova@upjs.sk

Andrea Madarasová GeeckováAndrea Madarasová Gecková (1972) získala titul Mgr. v psychologii (UPJŠ v Košicích) a titul PhD. na medicínských studiích (University of Groningen, Holandsko). Habilitovala se v odboru Sociální psychologie (Masarykova Univerzita v Brně, Česká republika). Její výzkumné aktivity se nacházejí na pomezí veřejného zdravotnictví, psychologie zdraví a medicínské sociologie. Od roku 1997 se podílela na mezinárodních výzkumných projektech, které byli zastřešené pod Central European Network. Výzkumně se zaměřuje na nerovnosti zdraví mezi slovenskými adolescenty a mladými dospělými. Od roku 2002 převzala zodpovědnost za supervizi nad novými slovenskými projekty v rámci KISH, ve kterých se zaměřuje hlavně na zdraví a jeho determinanty u dětí, adolescentů a mladých dospělých.

V současnosti participuje v několika projektech národních výzkumných agentur, v bilaterálních výzkumných projektech a v evropských projektech (SOPHIE, SODEZZ, INEQiCITIES, EUROTHINE), které jsou cenným zdrojem zkušeností pro vedení projektů, a které umožňují neustálý rozvoj už doteď získaných odborných a organizačních schopností. Navíc spolupracuje se Světovou Zdravotnickou Organizací (WHO), je slovenským hlavním řešitelem v rámci Health Behaviour of School-aged Children study (HBSC), kde vede národní tým skládající se z 10 řádných členů a dalších externích spolupracovníků. Zároveň je členkou multidisciplinární pracovní skupiny pro sociální nerovnosti zdraví na Slovensku.

Taktéž je konzultující editorkou pro International Perspectives in Psychology a recenzentkou v několika mezinárodních odborných periodikách ve svém oboru. Působila jako národní delegát pro Evropskou asociaci psychologie zdraví (EHPS) (2007-2011) a národní delegát v Programové komisi pro 7. rámcový program, tematická priorita „Veda a spoločnosť". A. Madarasová Gecková je pověřená vedením výzkumného programu „Youth and Health" v rámci KISH - GS, národní koordinátorka několika mezinárodních (DG SANCO: EUROTHINE 2005-2007, DG SANCO: INEQiCITIES 2009-2011, HBSC, bilaterální smlouvy mezi RUG a UPJŠ od roku 1996) a národních projektů (APVV-20-003602 „Socioekonomické nerovnosti v zdraví" 2002-2006, APVV-20-02880 „Kosice Institute for Society and Health" 2004-2007), členka WHO Scientific Resource Group on Equity Analysis and Research, členka ediční rady odborného vědeckého časopisu International Journal of Public Health (IF: 2.4) a národní delegátka European Health Psychology Society (dále EHPS).

Assoc. prof. Jitse P. van Dijk, Ph.D. (lektor expert)

j.p.van.dijk@med.umcg.nl

Jitse P. van DijkJ. P. van Dijk je odborníkem v lékařství, právu, oblasti veřejné správy a veřejného zdravotnictví. Má dlouholeté zkušenosti jako vědecký pracovník a pedagog na Katedře sociálního lékařství Univerzity v Groningenu v Holandsku. Je také odborníkem na organizaci zdravotních systémů a domácí péče, zkoumá oblasti chronických onemocnění, mládež a zdraví. Své přednášky vede zejména pro studenty medicíny, a to v následujících tématech: Organizace systému zdravotnické péče v Holandsku a Existence zdravotně handicapovaných v Holandsku. Působil také jako pedagog v oblasti lékařského práva, což byl jeden z povinných předmětů studentů Lékařské fakulty. Od začátku 90. let se podílí na spolupráci univerzit mezi zeměmi střední Evropy. Byl jeden ze zakladatelů Central Europian Network a KISH (Kosice Institut of Society and Health).

Mgr. Zuzana Půžová (věcný manažer)

zuzana.puzova@upol.cz
mobil: + 420 773 555 113

tym/foto-puzova.jpgZuzana Půžová absolvovala na Univerzitě Palackého v Olomouci magisterské studium v oboru management a marketing zaměřený na aktivní životní styl, v rámci kterého studovala na University of Jyväskylä, Faculty of Sport and Health Sciences zejména oblast Sport & Marketing, Organisation and role of sport in the EU and its member states.

Zajišťuje finanční management HBSC studie v ČR. Ve výkonném výboru institutu OUSHI (Olomouc University Social Health Institute) zastává funkci ekonomické a administrativní manažerky. Již několik let se věnuje projektovému managementu v oblasti vědeckých a rozvojových grantových schémat na národní (TAČR, GAČR, ESF) i mezinárodní úrovni (DG EAHC, DG SANCO, EU Leonardo). Od roku 2006 působí jako obchodní manažerka ve firmě NaPlachetnici.

Mgr. Kateřina Hamplová (manažer vědeckých projektů)

katerina.hamplova@upol.cz

ka.jpgKateřina Hamplová absolvovala FF OU v Ostravě, obor Sociální práce s poradenským zaměřením. Při studiu se věnovala výuce angličtiny pro děti předškolního věku a studiu grafologie (psychologie rukopisu). Po absolvování vysoké školy pracovala jako sociální pracovník na oddělení sociálně právní ochrany dětí, kde měla převážně na starosti agendu náhradní rodinné péče. Následně pak žila dva a půl roku v Londýně v Anglii, který strávila zejména studiem angličtiny, prací a cestováním. V současné době také vede individuální kurzy anglického jazyka v rámci jazykové školy Oxford v Olomouci.

doc. MUDr. Jozef Hašto, Ph.D. (vědecko-pedagogický pracovník)

j.hasto.tn@gmail.com

Jozef HaštoJozef Hašto vystudoval Fakultu všeobecného lékařství na Karlově univerzitě v Praze, specializoval se na psychiatrii, absolvoval psychoterapeutické vzdělání v ČR, SR a BRD. Přednáší na Slovenské zdravotnické univerzitě v Bratislavě, Trenčínské univerzitě A. Dubčeka v Trenčíně a Vysoké škole sv. Alžběty v Bratislavě. Žije a pracuje v Trenčíně, je přednosta Psychiatrické kliniky FN Trenčín. Vede školení v psychoterapii v rámci Slovenské psychoterapeutické společnosti, působí také jako supervizor. Je členem redakčních rad vícerých odborných časopisů. V roce 2009 získal cenu Ligy za duševní zdraví v SR „za přínos pro duševní zdraví". Je čestným členem České psychiatrické společnosti „za přínos pro českou psychiatrii".

Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc. (vědecko-pedagogický pracovník)

smekal@fss.muni.cz

foto_smekal.pngVladimír Smékal vystudoval Filosofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, a po roce a půl práce psychologa v Záchytném dětském domově, nastoupil na podzim roku 1958 jako vysokoškolský učitel na Katedru psychologie Filosofické fakulty MU, kde se postupně specializoval na vývojovou psychologii, psychodiagnostiku, metodologii psychologického výzkumu, a v posledních 25 letech na psychologii osobnosti. Absolvoval psychoterapeutické vzdělání v individuální psychologii a transakční analýze. Žije a pracuje v Brně. Nyní přednáší pro kurzy dalšího vzdělávání učitelů psychologické základy etické výchovy, dále pak psychologii a sociologii osobnosti a psychologii náboženství pro pracovníky sociální péče. Je členem redakčních rad několika odborných časopisů. V roce 2005 obdržel cenu rektora Masarykovy univerzity za knihu „Pozvání do psychologie osobnosti", v roce 2009 získal cenu Etického fóra České republiky, a v roce 2010 Cenu města Brna za výchovu a vzdělávání. Je čestným členem České psychologické společnosti.

PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D. (vědecko-pedagogický pracovník)

ywa@email.cz

Iva Poláčková ŠolcováIva Poláčková Šolcová vystudovala humanitní vědy a jednooborovou psychologii na FF UK v Praze, její specializací je sociální psychologie. V současné době (vedle svojí činnosti pro UP v Olomouci) pracuje pro Psychologický ústav AV ČR, kde řeší se svými kolegy výzkumný projekt zaměřený na resilienci, regulaci emocí a změny v motivaci posádky v extrémních podmínkách izolace (simulovaný let na Mars). Přednáší obecnou psychologii a sociální psychologii na ČVUT a kvalitativní metodologii na FF UK. Je členkou Mezinárodní organizace pro mezikulturní psychologii (IACCP) a participuje na několika mezikulturních projektech. Má psychoterapeutický výcvik a dvě fantastické děti.

PhDr. & Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D. (vědecko-pedagogický pracovník)

petra.potmesilova@upol.cz

Petra PotměšilováPetra Potměšilová vystudovala PedF UK obor Integrované studium speciální pedagogiky – učitelství na spec. školách se zaměřením na surdopedii, logopedii a výtvarnou výchovu. Na téže fakultě úspěšně absolvovala v roce 2004 doktorské studium v oboru Teorie výtvarné výchovy. V roce 2009 absolvovala studium jednooborové psychologie na FF UP v Olomouci. V letech 1999–2002 absolvovala sebezkušenostní výcvik v arteterapii.

Třináct let pracovala jako učitelka: nejdříve na SŠ pro žáky se sluchovým postižením, později pak v MŠ pro žáky se sluchovým postižením. Jako externista pracovala na Katedře speciální pedagogiky PedF UK, PedF UP. Od roku 2009 působí jako odborná asistentka na Katedře křesťanské výchovy CMTF UP. Její odborné zaměření je speciální pedagogika, psychologie žáků s postižením a arteterapie.

Mgr. Petra Sobková (vědecko-pedagogický pracovník)

petra.sobkova@gmail.com

Petra SobkováPetra Sobková vystudovala na Univerzitě Palackého v Olomouci Obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ (2002) a obor Psychologie (2009). Ve školním roce 2002/2003 pracovala jako učitelka na Základní škole v Návsí. Od roku 2004 se věnovala dobrovolnické práci s osobami s duševním onemocněním. V letech 2008 až 2010 pracovala jako vedoucí Psychosociálního centra Mana o. s., které je zaměřeno na poskytování sociálně aktivizačních služeb osobám dlouhodobě duševně nemocným. Od září 2008 pracuje jako odborný asistent na KKV CMTF UP v Olomouci, zde vyučuje psychologii a pedagogickou diagnostiku.

Ing. Luděk Beneš (vědecko-pedagogický pracovník)

ludek.benes@upol.cz

Zabývá se socioekonomickými analýzami a strukturálním rozvojem v regionech. Po studiu na Vysokém učení technickém v Brně pracoval v průmyslovém managementu, posledních dvacet let vede poradenskou společnost Metod Konzult IPM. Je spoluatorem analytických a metodických podkladů pro některé veřejné programy s podporou EU a OECD. Pro soukromé i veřejné instituce konzultuje dopady příležitostí plynoucích ze sociálních a zdravotních změn ve společnosti.

Mgr. Peter Kolarčík, Ph.D. (ICT technik+statistik)

peter.kolarcik@gmail.com

Peter KolarčíkPeter Kolarčík absolvoval jednooborovou psychologii na Trnavské univerzitě v Trnavě v letech 2001 – 2006. Po ukončení VŠ krátký čas působil v oblasti personalistiky a lidských zdrojích v mezinárodní společnosti. Sféru personalistiky opustil kvůli možnosti pokračovat v doktorandském studiu ve spolupráci s Univerzitou v Groningenu, Holandsko. Od roku 2007 působí na akademické půdě Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích nejprve na Filozofické a v současnosti na Lékařské fakultě jako vědecko-výzkumný pracovník. Výzkumně se zaobírá sociálními determinantami zdraví v populaci romských adolescentů. Je členem slovenského národního výzkumného týmu mezinárodní studie HBSC a působí jako národní delegát The Regional Roma Health Intelligence Center. Při těchto aktivitách participuje ve dvou projektech podporovaných z Evropských strukturálních fondů.

 Ing. Bc. Eva Dubovská (vědecko-pedagogický pracovník)

eva.dubovska@centrum.cz

tym/foto_dubovska.jpgEva Dubovská vystudovala VŠE v Bratislavě a 10 let pracovala převážně ve finančním sektoru jako projektový a produktový manažer. Následně se věnovala projektovému manažmentu na Klinice Adiktologie 1. LF UK a VFN  Praze, kde vedla projekt vzdělávání pedagogů v primární prevenci (OPVK). Od roku 2009 studuje jednooborovou psychologii na PVŠPS v Praze a navštěvuje  psychoterapeutický výcvik ve skupinové daseinsanalýze. Jejím odborným zájmem je především výzkum psychoterapie.


Mgr. Lucie Kráčmarová (vědecko-pedagogický pracovník)

lucie.kracmarova@upol.cz  

tym/lucka.jpg

Lucie Kráčmarová vystudovala jednooborovou psychologii na FF UP v Olomouci. Během svého studia se věnovala dobrovolnické práci s dětmi hospitalizovanými na dětském oddělení fakultní nemocnice v Hradci Králové a aktivně se podílela na činnosti České asociace studentů psychologie. V roce 2012 začala pracovat jako vedoucí klubu aktivních seniorů. Ve svém volném čase se věnuje práci s dětmi ve Svazu skautů a skautek, výuce angličtiny a cestování. Odborně se zaměřuje na problematiku snění a psychosomatiky.


Aktuality

Věda v pohybu: Letní škola kvalitativních a kvantitativních meto...

7.-11.4.2014 bychom Vás rádi pozvali na pokračování letní školy kvalitativních a kvantitativních metod, j...detail.

Přednáška Doc. PhDr. Jiřího Růžičky, Ph.D.

Dovolujeme si Vás pozvat na odbornou přednášku Doc. PhDr. Jiřího Růžičky, Ph.D. a to 13. 5. 2014 v 1...detail.

zobrazit všechny aktuality »